CA ES

AVÍS I RECOMANACIÓ

Per poder visualitzar correctament aquesta web actualitzi el seu navegador aquí o instal·li altres navegadors com Firefox o Chrome.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Octubre 2018

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A., implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A., no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable del tractament AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.
NIF: A17351248
c/ Ciutadans 11, 17004 Girona
Email: info@aiguesdegirsst.com
Finalitat del tractament Gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Legitimació
 • Consentiment obtingut de l’interessat.
 • Execució del contracte de serveis.
Destinataris Les dades seran comunicades a tercers quan ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’autoritat de control per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.
NIF: A17351248
Adreça: c/ Ciutadans 11, 17004 Girona
Tel.: 972 20 17 37
Email: info@aiguesdegirsst.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
 • Realitzar estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció en relació amb el subministrament d'aigua per ajudar-nos a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 • Al accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV's per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l'Art. 30 del codi de Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d'acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.
 • Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.
Respecte a aquella informació que sigui remesa mitjançant ta web per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.
La realització d’estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció té com a base legal el nostre interès legítim de tractar les seves dades personals i la seva opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que es poguin produir durant el serveis, per generar estudis estadístics que permetin millorar-los.
Pel que fa a la captació d'imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació bé donada per l'interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades seran comunicades a tercers quan ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament, per aquest motiu, comunicarem les seves dades personals a l'Ajuntament del municipi on es presta el servei per a la Recaptació de la taxa d'escombraries de l'Ajuntament, tenint com a base legal l'Ordenança Fiscal de l'ajuntament corresponent, reguladora de la taxa d'escombraries que preveu el cobrament a través de la factura de l'aigua.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

 • Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, correu electrònic, etc.), i informació sobre l'habitatge que ocupa (direcció, pis, etc.). Recollim aquestes dades quan els usuaris signen el contracte d'abastament d'aigua potable.
 • Dades de consum i dades tècniques del subministrament d’aigua potable.
 • Dades bancàries per a la facturació dels serveis.
 • Dades relatives a la seva utilització de la pàgina web corporativa i/o l'oficina virtual (nom d'usuari, contrasenya, registre d'algunes operacions realitzades, etc.).
 • Altres dades que ens pugui facilitar quan es posa en contacte amb nosaltres per diferents motius, com podria ser amb motiu d'una reclamació, per comunicar-nos una emergència, per consultar un dubte, etc.).

En el cas del sistema de videovigilància:

 • Imatge

En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.
L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d'accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.
<   REGISTRE